Regulamin

Informujemy, że dokonanie rezerwacji przez Pasażera (Zleceniodawcę) jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z jego akceptacją.

1. Każdy pasażer jest ubezpieczony w czasie wykonywania przewozu zgodnie z ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków przez przewoźnika
2. Odpowiedzialność za niewykonanie w całości lub jej części przewozu ponosi przewoźnik zgodnie z prawem przewozowym
3. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez przewoźnika wykonania przewozu
4. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażerów wraz z bagażem głównym i podręcznym w miarę możliwości umówionym czasie z zastrzeżeniem opóźnień wynikających nie zależnych od przewoźnika (korki, warunki atmosferyczne itp.)
5. Przewoźnik zobowiązuje się do podstawienia autokaru w wyznaczone miejsce w dniu i o godzinie zgodnie z zawartą umową. Jeżeli Pasażerowie nie stawią się na przejazd będzie to traktowane jako rezygnacja z przejazdu.
6. Przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia pasażerom komfortowego przejazdu. Temperatura wewnątrz pojazdu powinna mieścić się między 18-23 st.C w okresie zimowym oraz 22-28 st.C w okresie letnim. W razie upałów temperatura wewnątrz pojazdu nie może być niższa niż 11 stopni od temperatury zewnętrznej (przepisy EU w zapobieganiu szoku termicznemu)
7. W razie awarii autokaru i braku możliwości szybkiej naprawy przewoźnik zobowiązuje się do podstawienia innego pojazdu zapewniającego bezpieczny przewóz do miejsca docelowego
8. Trasę którą dokonywana jest usługa ustala kierowca autokaru. Zmiana trasy lub dodanie punktów pośrednich jest możliwa po uzgodnieniu z przewoźnikiem
9. Pasażer zobowiązany jest do posiadania odpowiednich ważnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwa oraz posiadania ewentualnych zezwoleń, zaświadczeń do odbycia podróży
10. Każdy pasażer będzie miał zapewnione miejsce siedzące w czasie wykonywanej usługi
11. Każdy pasażer poniżej 12 roku życia musi podróżować pod opieką osoby dorosłej. Pomiędzy 12 a 18 rokiem życia muszą posiadać upoważnienie na piśmie do rodziców (opiekunów) czytelnie podpisane.
12. W czasie jazdy każdy pasażer ma obowiązek siedzieć w fotelu i być zapięty pasami bezpieczeństwa. Zabrania się wstawania z miejsc siedzących podczas jazdy a odpięcie pasów bezpieczeństwa możliwe jest wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu pojazdu na parkingu.
13. Zabrania się przewozu zwierząt
14. Zabrania się podczas jazdy: spożywania alkoholu, palenia tytoniu, palenia e-papierosów oraz zażywania środków odurzających
15. Luki bagażowe mają ograniczoną pojemność dlatego określa się, że jeden pasażer może przewieźć jedną sztukę bagażu zasadniczego o wadze do 25 kg i wymiarach nie przekraczających 180 cm (wysokość + długość + szerokość) oraz bagaż podręczny do 5 kg
16. Przewoźnik zakazuje przewożenia bagażu oraz posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów które mogę zagrażać bezpieczeństwu w transporcie np. materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych, silnie wydzielających nieprzyjemny zapach pod rygorem odmówienia przewozu danemu pasażerowi
17. W razie stwierdzenia przez załogę pojazdu bagażu który nie posiada właściciela (pasażera) może on zostać usunięty z pojazdu
18. Bagaż nienormatywny może być zabrany tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z przewoźnikiem i w razie potrzeby dodatkową opłatą
19. Rezerwacja odbywa się przez wypełnienie formularza kontaktowego który znajduje się na stronie bus23.pl
20. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem przewoźnika na jego stronie bus23.pl
21. Zależnie od wieku pasażerów przewoźnik zapewnia foteliki lub podkładki na fotele. Fakt ten musi być wcześniej zgłoszony przewoźnikowi na minimum 24 godziny przed wyjazdem
22. Umowa przewozu dotyczy ściśle określonej ilości osób oraz bagażu
23. Każda rezerwacja musi być potwierdzona przez przewoźnika drogą elektroniczną e-mail
24. Podana cena jest ceną netto do której należy doliczyć podatek VAT
25. Podróżny (Zamawiający) ma prawo do odstąpienia od umowy przewozu, jednakże przewoźnik ma prawo do potrącenia odpowiednich kwot:
•  Powyżej 14 dni przed podróżą 0% wartości przejazdu
•  Powyżej 7 dni przed podróżą 20% wartości przejazdu
•  Powyżej 3 dni przed podróżą 40% wartości przejazdu
•  Poniżej 48 godzin przed podróżą 70% wartości przejazdu
•  Poniżej 24 godzin przed podróżą 90% wartości przejazdu
•  Nie stawienie się na przejazd Pasażerów 100% wartości przejazdu
26. Reklamacje należy zgłosić przewoźnikowi pocztą elektroniczną lub listownie
27. Reklamacja przysługuje Pasażerowi (Zleceniodawcy) w czasie 30 dni od zakończenia usługi przewozu
28. Reklamacje dotyczące bagażu można składać wyłącznie w momencie jego odbioru przez Pasażera
29. Nieodebrany bagaż przez Pasażera będzie przechowywany maksymalnie przez 60 dni
30. Za przedmioty pozostawione w autokarze w przestrzeni dla pasażerów (telefon, torebka itp.) przewoźnik nie odpowiada